ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการ์ณฉุกเฉิน ผ่าน Line official , Line API , Line Liff message, Line auto response กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และอื่นๆ